ห้าหลุมพรางของ CEO

ห้าหลุมพรางของ CEO เป็นหนังสือหลักการบริหารเบาๆ เขียนโดย แพทริก ลนซีโอนี นัย ันทร์เจ้าฉาย ับเรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทย ให้มุมมองทางความคิดที่เป็นเงาของ CEO ไว้อย่างน่าสนใจว่า

CEO ทั่วไปที่ประสบความล้มเหลว ักอ้างสาเหตุจาก ารวางกลยุทธ์ที่ผิดพลาด ่อนด้อยด้านการตลาด ู่แข่งคุกคาม าดเทคโนโลยี แต่แท้ที่จริงแล้ว CEO ทั้งหลาย ืมไปว่ากำลังตกลงในหลุมพราง ึ่งต่างกันมากบ้างน้อยบ้างเท่านั้น ลุมพรางที่ว่า 5 ประการ ละทางออกที่น่าสนใจคือ

หลุมพรางที่ 1 CEO จะภาคภูมิใจอยู่กับการได้รับตำแหน่งและรักษาตำแหน่ง ทนที่จะภาคภูมิใจกับการได้ใช้ความสามารถนำองค์กรให้ประสบผลสำเร็จ CEO ชั้นเยี่ยมต้องเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกอยากทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ ช้ความต้องการประสบผลสำเร็จ ป็นแรงผลักดัน ิใช่ใช้อัตตา ป็นแรงผลักดัน

ข้อคิดและทางออก CEO ต้องมุ่งมั่นที่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ดยการกำหนดมาตรการและเป้าหมายความสำเร็จ

หลุมพรางที่ 2 CEO กลัวไม่ได้รับความนิยมชมชอบ ม่กล้าเผชิญหน้ากับปัญหาการควบคุมดูแลให้ลูกน้องรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง ช้การไล่ออกเป็นทางออกซึ่งแท้จริงเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุด างที่ควรกระทำคือ ห้ผู้ใต้บังคับบัญชาตระหนักปรับปรุงในความล้มเหลวและรับผิดชอบในหน้าที่ ละรู้ถึงผลของการกระทำที่ล้มเหลว เช่น กงาน งินเดือนไม่ขึ้น

ข้อคิดและทางออก CEO แนะนำให้พนักงานรับผิดชอบ ระหนักถึงผลของความรับผิดชอบ ุ่มเทเพื่อความสำเร็จขององค์กร

หลุมพรางที่ 3 ความต้องการได้รับคำยืนยันว่า การตัดสินใจเป็นสิ่งที่ถูกต้อง คือ CEO จะเลือกความมั่นใจแทนการเลือกความชัดเจน ี่ดีต้องกำหนดความชัดเจนมากกว่าความถูกต้อง ช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมาย

ข้อคิดและทางออก CEO ต้องตัดสินใจที่รวดเร็ว ชัดเจน พราะมีผลต่อการดำเนินงาน ั้งนี้ ารตัดสินใจสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีเหตุผลเพียงพอ

หลุมพรางที่ 4 CEO ต้องการการทำงานที่ราบรื่น ลัวที่จะเกิดความขัดแย้ง ลัวการเสนอความคิดเห็น ารโต้แย้งเลยไม่ได้ประโยชน์จากความคิดเห็นรือแนวความคิดที่หลากหลายของพนักงานที่เรียกกันว่า “ความกลัวในความขัดแย้งที่สร้างสรรค์

ข้อคิดและทางออก CEO ต้องมีวิธีใช้วามขัดแย้งที่สร้างสรรค์เป็นพลังในการขับเคลื่อนเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ ังนั้น CEO ต้องอดทนต่อความเห็นที่ไม่สอดคล้องอย่าปิดกั้นการแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อนำมาสร้างสรรค์ ต่ต้องปิดกั้นการโจมตีเรื่องส่วนตัว

หลุมพรางที่ 5 CEO กลัวการวิพากษ์วิจารณ์ ารโจมตี การโต้เถียงที่สร้างสรรค์ พราะกลัวการสูญเสียสถานภาพและความศรัทธา

ข้อคิดและทางออก CEO ต้องกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง

CEO ให้ความไว้วางใจในความเห็นเขา ึ่งแท้จริงเป็นการสร้างความยอมรับ คารพ วามจริงใจ ละศรัทธาที่กลับมาต่อ CEO

หลุมพรางทั้ง 5 เป็นเรื่องที่ CEO มักจะยึดติดและตกหลุมโดยที่ตัวเองลืมระวังหรือคาดการณ์ที่ผิดพลาด ึ่งจะนำไปสู่การไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร างออกที่เป็นกุญแจที่จะไขไปสู่ความสำเร็จ คือการสำรวจตรวจสอบตนเองว่าเราจะตกหลุมพรางใด ากนั้น ็เปิดเผยออกมาเพื่อหาทางแก้ไขจุดอ่อน ึ่งอาจจะใช้เวลา ึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้นำที่ยิ่งใหญ่น่าจะทำมิใช่หรือ

บทความจากวารสารจดหมายข่าว สป.มท. ปีที่ 17 ฉบับที่ 158 กุมภาพันธ์ 2547 หน้า 2627
โดย นายนิคม สุวรรณรุ่งเรือง ักพัฒนาระบบราชการ 7 สำนักงาน ก.พ.ร.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: