มูลนิธิเด็ก

มูลนิธิเด็ก
FOUNDATION FOR CHILDREN

ติดต่อ : เลขที่ 95 / 24 หมู่ 6 ซ.เกียรติร่วมมิตร ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน
โทรศัพท์ : (02) 814-1481-7
โทรสาร : (02) 814-0369

อีเมลล์ : children@ffc.or.th
เว็บไซต์
: http://www.ffc.or.th

แนะนำมูลนิธิ :

มูลนิธิเด็กตระหนักว่า การดูแลคุ้มครองและให้การศึกษาแก่เด็กป็นภาระหน้าที่ที่ทุกคนควรรับผิดชอบร่วมกัน และต้องลงมือกันวันนี้

ปัจจุบันประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเด็กขาดแคลนปัจจัยพื้นฐาน ขาดสารอาหาร ไม่มีที่อยู่อาศัยขาดความรักความอบอุ่น ตลอดจนไม่ได้รับการศึกษาก่อให้เด็กบางคนใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายกลายเป็นเด็กเร่ร่อน… เกิดปัญหาเด็กยากจนถูกส่งไปขายแรงงานตามโรงงาน หรือถูกล่อลวงไปค้าประเวณี

ปลายปี ๒๕๒๑ โครงการของมูลนิธิเด็กจึงเริ่มก่อตั้งขึ้น เพื่อทำงานด้านการศึกษา การขาดสารอาหารของเด็ก สิทธิเด็กและศิลปวัฒนธรรมเพื่อเด็กยากไร้ในสังคมไทย

ทุกโครงการของมูลนิธิเด็ก จึงอยู่บนหลักการที่ว่า “เด็กต้องมีร่างกาย อารมณ์ จิตใจที่สมบูรณ์ก่อนที่จะก้าวไปสู่ การพัฒนาทางด้านสติปัญญา และสังคม ทุกกิจกรรมเกิดขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาและสร้างทางเลือกเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างสรรค์สังคม สำหรับเด็กเพื่อให้พวกเขาสามารถพัฒนาได้เต็มที่”

วัตถุประสงค์ :

  1. เพื่อสนับสนุนสิทธิของเด็กตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของเด็ก องค์การสหประชาชาติ
  2. เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ทุกข์ยากและถูกทอดทิ้ง ให้มีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยยึดหลักการให้ความช่วยเหลือจากเหตุแห่งความยุติธรรมมิใช่จากความสมเพชเวทนา
  3. เพื่อจัดหารูปแบบอื่นของการศึกษาและดูแลเด็ก ว่าเด็กเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคม
  4. เพื่อเป็นสื่อประสานของความเข้าใจอันดีระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
  5. เพื่อให้ความช่วยเหลือ หรือ ร่วมมือกับคณะบุคคล หรือบุคคล หรือกิจกรรมไม่ว่าเป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล หรือที่มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับการศึกษา
  6. เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุกทางแก่บุคคล หรือสถานศึกษา โดยให้ทุนการศึกษา อุปกรณ์ ทรัพย์สินใดๆ หรือด้วยประการใด อันจะก่อประโยชน์แก่บุคคลหรือสถาบันนั้น
  7. เพื่อส่งเสริมศิลปวิทยาการ วัฒนธรรม และ การสังคมสงเคราะห์
  8. เพื่อร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
  9. เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา

กิจกรรมมูลนิธิ :

ทำงานเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นหลัก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: